XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

Trang Web này thuộc sở hữu của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc. Bằng cách sử dụng trang Web này, bạn đã đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều kiện & Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các Điều kiện & Điều khoản này, vui lòng không truy cập trang web này.

VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU

Thông tin và tài liệu có trong các trang này - và các điều kiện, điều khoản và các mô tả xuất hiện trong đó - là tài sản của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc và có thể thay đổi. Không phải tất cả các sản phẩm và dịch vụ đều hiện diện ở tất cả các khu vực địa lý. Quyền và điều kiện sử dụng của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ cụ thể sẽ phụ thuộc vào quyết định và chấp thuận cuối cùng của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc.

Bạn không được sao chép, đăng, chuyển, tải lên, tái xuất bản hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tài liệu nào từ trang Web này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc. Hình ảnh và đồ họa trên trang Web này có thể được bảo hộ bằng quyền tác giả và không được sao chép hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của các chủ sở hữu liên quan. Việc sửa đổi bất kỳ tài liệu hoặc sử dụng tài liệu cho bất kỳ mục đích nào khác sẽ là vi phạm quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc và quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ của những chủ sở hữu tương ứng.

VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB

Bạn đồng ý sử dụng trang Web này theo các Điều kiện và Điều khoản và cho các mục đích hợp pháp. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh từ việc sử dụng trang Web này của bạn. Hơn nữa, bạn đồng ý:

• Không được sử dụng trang Web này dưới bất kỳ hình thức nào mà có thể dẫn đến sự vi phạm pháp luật, quy định có liên quan hoặc gây ra hoặc có thể gây ra hành vi xâm phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào;

• Không được truyền tải, đăng tải hoặc phổ biến bất kỳ thông tin nào trên hoặc thông qua trang Web này mà có nội dung gây hại, phỉ báng, khiêu dâm, bất hợp pháp hoặc tạo ra trách nhiệm pháp lý cho Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc;

• Không được can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động hoặc chức năng của trang Web này; 

• Không được thực hiện hoặc cố gắng thực hiện việc truy cập trái phép, bằng bất kỳ phương thức nào, đến bất kỳ hệ thống nào thuộc sở hữu của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc.

Nếu Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc (theo đánh giá chủ quan) tin rằng bạn vi phạm, hoặc sẽ vi phạm bất kỳ Điều kiện và Điều khoản nào, Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc bảo lưu quyền từ chối cho bạn truy cập vào trang Web này mà không cần nêu ra bất kỳ lý do gì và/hoặc không cần gửi thông báo đến bạn.

TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Thông tin trong trang Web này, bao gồm tất cả các ký tự, tên, ảnh, hình ảnh, đồ hoạ, biểu trưng, biểu tượng, liên kết và các mục khác được cung cấp dưới dạng "nguyên trạng". Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc không bảo đảm, tuyên bố hoặc cam kết bằng bất cứ hình thức nào về tính chính xác, đầy đủ, thích hợp, hoàn chỉnh hoặc phù hợp của thông tin đó và theo đây từ chối một cách rõ ràng mọi trách nhiệm pháp lý đối với những sai sót hoặc thiếu sót trong các thông tin này. Bạn phải luôn xác minh những thông tin đó trước khi có bất kỳ hành động nào dựa trên các thông tin đó. Bạn không nên dựa vào bất cứ điều gì trong những thông tin này để đưa bất kì quyết định đầu tư nào của mình.

Không có bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố dưới bất kỳ hình thức nào, dù là rõ ràng, ngụ ý hay theo luật định, bao gồm nhưng không giới hạn sự bảo đảm hoặc tuyên bố về khả năng thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể nào, sự không vi phạm và quyền sở hữu, được đưa ra bởi Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc đối với bất kỳ thông tin nào trên các trang này và bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào như vậy theo đây sẽ  được loại trừ rõ ràng.

Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc cũng không bảo đảm rằng trang web này và các trang thuộc trang web này hoặc máy chủ nơi chứa đựng các trang này không có virus máy tính hoặc các mã, chương trình, ngôn ngữ lập trình độc hại hoặc phá hoại hoặc các yếu tố tương tự. Công ty cũng không bảo đảm cho các vấn đề về truy cập nhanh chóp, an toàn, hoàn chỉnh, không có lỗi hoặc không bị gián đoạn trong khi truy cập vào tất cả các nội dung trên trang Web này.

LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

Người sử dụng sẽ phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc truy cập và/hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào có trong trang Web này. Phụ thuộc vào quy định của pháp luật hiện hành, không trong bất kì trường hợp nào Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc hoặc bất kỳ công ty con, công ty liên kết, đối tác tiếp thị, nhà cung cấp, cán bộ hoặc nhân viên của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí, phí tổn nào (bất kể là trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, làm gương, hậu quả, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc kinh tế bao gồm các tổn thất lợi nhuận) dù là do một hành động trong hợp đồng, sơ suất hoặc vi phạm ngoài hợp đồng phát sinh từ hoặc liên quan đến:

• Việc truy cập hoặc sử dụng, không có khả năng truy cập hoặc sử dụng, hoặc truy cập chưa hoàn thành, bị trì hoãn hoặc bị gián đoạn tới trang Web này hoặc bất kỳ trang web nào có liên kết với trang Web này;

• Sự tin cậy vào thông tin trên trang web này hoặc trên bất kỳ trang web nào khác liên kết với trang Web này;

• Sự thất bại trong quá trình vận hành, sai sót, thiếu sót hoặc khiếm khuyết của bất kỳ hệ thống mạng, đường dây hoặc hệ thống máy chủ nào hoặc việc truyền tải tới bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm máy tính nào được dùng để truy cập trang Web này do sự ảnh hưởng của bất kỳ vi-rút máy tính nào hoặc các mã, chương trình, ngôn ngữ lập trình độc hại hoặc phá hoại khác hoặc bất kỳ yếu tố nào khác; hoặc

• Việc truy cập bởi bất kỳ người không có thẩm quyền nào đối với bất kỳ thông tin nào được chuyển từ bạn đến Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc hoặc ngược lại thông qua trang web này.

Điều khoản Loại trừ trách nhiệm này sẽ có hiệu lực trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Toàn bộ nghĩa vụ pháp lý (nếu có) của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc về mọi thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí tổn do bất kỳ nguyên nhân gì gây ra, dù là trong hợp đồng, ngoài hợp đồng hoặc các nguyên do khác sẽ không vượt quá số tiền bạn đã trả để truy cập vào trang Web này.
Bất kỳ ấn phẩm nào của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc có thể bao gồm các sai sót về kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy. Những sửa đổi có thể được thực hiện đối với các ấn phẩm này tùy từng thời điểm và được kết hợp chặt chẽ với những phiên bản mới của những ấn phẩm này. Bất cứ khi nào và không cần thông báo, các ấn phẩm này phụ thuộc vào sự cải tiến và thay đổi về dịch vụ cung cấp bởi Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc và các cán bộ, đại lý, đối tác và nhân viên của họ không bị thiệt hại bởi mọi khiếu nại, yêu cầu, kiện cáo, tố tụng, trách nhiệm pháp lý (kể cả trách nhiệm pháp lý đối với các bên thứ ba), khoản phạt và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường toàn bộ), các khoản tiền thưởng, tổn thất và/hoặc phí tổn do hoặc phát sinh từ:

a. Việc sử dụng trang Web này;

b. Việc kết nối của bạn với trang Web này;

c. Sự vi phạm của bạn đối với bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào;

d. Sự vi phạm của bạn đối với bất kỳ quyền của cá nhân hoặc tổ chức nào khác; hoặc

e. Sự vi phạm của bạn đối với bất cứ yêu cầu, nghĩa vụ luật định hay quy định pháp luật nào. 

CÁC LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc sự kiểm soát và duy trì bởi Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc, và các nội dung, ý kiến và các liên kết khác được cung cấp bởi các trang web này không được kiểm tra, xác nhận hoặc giám sát bởi Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc. Tương tự, các trang web khác có thể chứa liên kết đến trang Web này và Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung, ý kiến hoặc các liên kết khác trong các trang web liên kết đó hoặc bất kỳ thay đổi hay cập nhật nào của nó. Các liên kết này được cung cấp chỉ như một tiện ích, và việc đưa vào bất kỳ liên kết nào như vậy không phải là sự xác thực của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc về trang web hoặc các nội dung trong đó, và bạn được thông báo rằng bất kỳ sự truy cập nào của bạn tới các trang web liên kết như vậy sẽ là rủi ro của riêng bạn.

Bất kỳ bên thứ ba nào muốn thiết lập liên kết đến trang Web này phải thông báo trước cho Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc về ý định thực hiện của họ. Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc có thể từ chối bất kỳ liên kết nào đến trang Web này. Tuy nhiên, nếu Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc cho phép bất kỳ liên kết nào như vậy, Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc cũng không có nghĩa vụ phải thiết lập liên kết đối ứng với bên thứ ba.

CUNG CẤP THÔNG TIN

Mọi thông tin cung cấp cho Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc qua trang Web này sẽ được coi là tài sản của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc, theo đó Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc được toàn quyền sử dụng, cho bất kỳ mục đích nào, đối với bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí mật kinh doanh hay kỹ thuật nào được chứa đựng trong thông tin mà khách truy cập vào trang Web này cung cấp cho Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc. Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc không phải tuân theo các nghĩa vụ bảo mật hoặc quy định riêng tư đối với thông tin đã được cung cấp, trừ trường hợp được đồng ý bởi Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc là có mối quan hệ khách hàng trực tiếp hoặc hình thức khác có sự đồng ý hoặc yêu cầu cụ thể của pháp luật.

NHÃN HIỆU

Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc, các công ty con, nhà thầu và/hoặc các công ty liên kết của mình là chủ sở hữu nhãn hiệu và biểu tượng dịch vụ xuất hiện trên trang Web này và tất cả các quyền đối với các nhãn hiệu và biểu tượng dịch vụ này được bảo lưu.

ĐỐI VỚI NGƯỜI VỊ THÀNH NIÊN

Khi sử dụng trang Web này, Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc hiểu rằng bạn đã xác nhận mình trên 18 tuổi hoặc có sự cho phép của bố mẹ hay người giám hộ hợp pháp thay mặt bạn đồng ý với các Điều khoản này. Nếu bạn là bố mẹ hoặc người giám hộ của trẻ dưới 18 tuổi, vui lòng giám sát việc con hoặc người được giám hộ sử dụng trang Web này. Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp có trách nhiệm xác định phần nào của trang Web này hoặc các trang Web của bên thứ ba được liên kết với trang Web này là phù hợp. Bạn cũng đồng ý thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến các đơn đặt hàng hoặc giao dịch (nếu có) được đặt bởi con cái hoặc người được giám hộ, và đảm bảo con cái hoặc người được giám hộ tuân thủ theo Điều khoản & điều khoản này.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH & QUYỀN TÀI PHÁN

Bằng cách truy cập trang Web này và có được các thông tin về tiện ích, sản phẩm hoặc dịch vụ từ trang Web, bạn đồng ý rằng luật pháp Việt Nam sẽ điều chỉnh việc truy cập và cung cấp những thông tin về tiện ích, sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung này.
Bạn đồng ý Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc có quyền ghi nhận các thông tin liên quan đến việc trao đổi, hướng dẫn thực hiện, thực hiện, xử lý thông tin trên trang Web này hoặc bất kỳ bên nào và sẽ lưu trữ thông tin này dưới dạng tập tin điện tử hoặc bản in. Đây sẽ là bằng chứng rằng buộc và là chứng cứ kết luận cho các thông tin trao đổi và hướng dẫn đó. Bạn đồng ý rằng các thông tin này có thể chuyển giao như một bằng chứng mà không xảy tranh chấp về tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác trên cơ sở các thông tin được ghi nhận như tập tin điện tử hoặc được trích xuất từ hệ thống máy tính.

VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN

Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc có quyền áp dụng và sửa đổi các Điều kiện & điều khoản vào bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật các sửa đổi này lên trang Web, mà bạn đồng ý rằng sẽ có đầy đủ thông tin về việc thay đổi này.
Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi bất kỳ sự thay đổi nào, bạn phải ngưng mọi truy cập và/hoặc sử dụng trang Web này. Bạn cũng đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng và/hoặc truy cập trang Web này sau khi được thông báo về việc sửa đổi Điều kiện & điều khoản, việc sử dụng và/hoặc truy cập được xem như là sự đồng ý và chấp thuận của bạn đối với Điều kiện & điều khoản mới và bạn cần phải tuân thủ theo các Điều kiện & điều khoản mới này.

QUYỀN TÁC GIẢ © 2020 CÔNG TY TNHH NAM RẠCH CHIẾC (GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH SỐ 0306238151). TẤT CẢ CÁC QUYỀN ĐƯỢC BẢO LƯU.

Quyền tác giả đối với các nội dung của các trang này, các thông tin trong đó và sự sắp xếp của chúng đều thuộc sở hữu của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc trừ khi có chỉ định khác.

Không được gắn liên kết ẩn của trang Web này tới bất kỳ trang web nào khác, hoặc sao chép bất kỳ thông tin nào trên trang Web này và dùng cho bất kỳ trang web nào khác hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào ở đây cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc, Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc có thể được chấp thuận hoặc từ chối tùy theo quyền quyết định riêng và có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện do Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc đặt ra.

Vui lòng xem thêm quy định về CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc về thông tin bạn cung cấp khi sử dụng trang Web này.

 
Nhà mẫu Dự án Palm City

Đường Song Hành, Nam Rạch Chiếc,
P. An Phú, TP. Thủ Đức,
TP.HCM, Việt Nam   Xem bản đồ

Bản quyền © 2023 Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Giấy phép ĐKKD số 0306238151, do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 25/11/2008.
Người đại diện: Lê Thị Minh Tâm.
Trụ sở: Saigon Centre Tháp 2, P.26-03, Số 67, Đường Lê Lợi , P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Chính sách bảo mật

Sitemap

Đăng ký nhận bản tin

Hợp tác phát triển

keppel