ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN 
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG
XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN VÀ THÔNG BÁO BẢO MẬT DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.
 
Trang Web này thuộc sở hữu của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc. Bằng cách sử dụng trang Web này, bạn đã đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều kiện & Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các Điều kiện & Điều khoản này, vui lòng không truy cập trang Web này.

VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU
Thông tin và tài liệu có trong các trang này - và các điều kiện, điều khoản và các mô tả xuất hiện trong đó - là tài sản của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc và có thể thay đổi. Không phải tất cả các sản phẩm và dịch vụ đều hiện diện ở tất cả các khu vực địa lý. Sự phù hợp của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ cụ thể sẽ phụ thuộc vào quyết định và chấp thuận cuối cùng của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc.
 
Bạn không được sao chép, đăng, chuyển, tải lên, tái xuất bản hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tài liệu nào từ trang Web này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc. Hình ảnh và đồ họa trên trang Web này có thể được bảo vệ bởi quyền tác giả và không được sao chép hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của các chủ sở hữu liên quan. Việc sửa đổi bất kỳ tài liệu hoặc sử dụng tài liệu cho bất kỳ mục đích nào khác sẽ là vi phạm quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc và quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ của những chủ sở hữu tương ứng.
 
VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB
Bạn đồng ý sử dụng trang Web này theo các Điều kiện và Điều khoản  và cho các mục đích hợp pháp. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh từ việc sử dụng trang Web này của bạn. Hơn nữa, bạn đồng ý:
Không được sử dụng trang Web này dưới bất kỳ hình thức nào mà có thể dẫn đến sự vi phạm luật pháp, quy định có liên quan hoặc gây ra hoặc có thể gây ra hành vi xâm phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào;
Không được truyền tải, đăng tải hoặc phổ biến bất kỳ thông tin nào trên hoặc thông qua trang Web này mà có nội dung gây hại, phỉ báng, khiêu dâm, bất hợp pháp hoặc tạo ra trách nhiệm pháp lý cho Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc;
Không được can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động hoặc chức năng của trang Web này; và
Không được thực hiện hoặc cố gắng thực hiện việc truy cập trái phép, bằng bất kỳ phương thức nào, đến bất kỳ hệ thống nào thuộc sở hữu của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc.
 
Nếu Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc (theo đánh giá chủ quan) tin rằng bạn vi phạm, hoặc sẽ vi phạm bất kỳ Điều kiện và Điều khoản nào, Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc bảo lưu quyền từ chối bạn truy cập vào trang Web này mà không cần nêu ra bất kỳ lý do gì và/hoặc không cần gửi thông báo đến bạn.

TỪ CHỐI BẢO ĐẢM
Thông tin trong trang Web này, bao gồm tất cả các ký tự, tên, ảnh, hình ảnh, đồ hoạ, biểu trưng, biểu tượng, liên kết và các mục khác được cung cấp dưới dạng "nguyên trạng". Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc không bảo đảm, tuyên bố hoặc cam kết bằng bất cứ hình thức nào về tính chính xác, đầy đủ, thích hợp, hoàn chỉnh hoặc phù hợp của thông tin đó và theo đây từ chối một cách rõ ràng mọi trách nhiệm pháp lý đối với những sai sót hoặc thiếu sót trong các thông tin này. Bạn phải luôn xác minh những thông tin đó trước khi có bất kỳ hành động nào dựa trên các thông tin đó. Bạn không nên dựa vào bất cứ điều gì trong những thông tin này để đưa ra các quyết định đầu tư của mình.

Không có bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố dưới bất kỳ hình thức nào, dù là rõ ràng, ngụ ý hay theo luật định, bao gồm nhưng không giới hạn sự bảo đảm hoặc tuyên bố về khả năng thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể nào, sự không vi phạm và quyền sở hữu, được đưa ra bởi Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc đối với bất kỳ thông tin nào trên các trang này và bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào như vậy theo đây sẽ  được loại trừ rõ ràng.
 
Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc cũng không bảo đảm rằng trang web này và các trang thuộc trang web này hoặc máy chủ nơi chứa đựng các trang này không có virus máy tính hoặc các mã, chương trình, ngôn ngữ lập trình độc hại hoặc phá hoại hoặc các yếu tố tương tự. Công ty cũng không bảo đảm cho các vấn đề về truy cập nhanh chóp, an toàn, hoàn chỉnh, không có lỗi hoặc không bị gián đoạn trong khi truy cập vào tất cả các nội dung trên trang Web này.

LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM
Người sử dụng sẽ phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc truy cập và/hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào có trong trang Web này. Phụ thuộc vào luật pháp hiện hành, không trong trường hợp nào Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc hoặc bất kỳ công ty con, chi nhánh, đối tác tiếp thị, nhà cung cấp, cán bộ hoặc nhân viên của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí, phí tổn nào (bất kể là trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, làm gương, hậu quả, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc kinh tế bao gồm các tổn thất lợi nhuận) dù là do một hành động trong hợp đồng, sơ suất hoặc vi phạm ngoài hợp đồng phát sinh từ hoặc liên quan đến:
 
việc truy cập hoặc sử dụng, không có khả năng truy cập hoặc sử dụng, hoặc truy cập chưa hoàn thành, bị trì hoãn hoặc bị gián đoạn tới trang Web này hoặc bất kỳ trang web nào có liên kết với trang Web này;
sự tin cậy vào thông tin trên trang Web này hoặc trên bất kỳ trang web nào khác liên kết với trang Web này;
sự thất bại trong quá trình vận hành, sai sót, thiếu sót hoặc khiếm khuyết của bất kỳ hệ thống mạng, đường dây hoặc hệ thống máy chủ nào hoặc việc truyền tải tới bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm máy tính nào được dùng để truy cập trang Web này do sự ảnh hưởng của bất kỳ vi-rút máy tính nào hoặc các mã, chương trình, ngôn ngữ lập trình độc hại hoặc phá hoại khác hoặc bất kỳ yếu tố nào khác; hoặc
việc truy cập bởi bất kỳ người không có thẩm quyền nào đối với bất kỳ thông tin nào được chuyển từ bạn đến Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc hoặc ngược lại thông qua trang web này.
 
Điều khoản Loại trừ trách nhiệm này sẽ có hiệu lực trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Toàn bộ nghĩa vụ pháp lý (nếu có) của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc về mọi thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí tổn do bất kỳ nguyên nhân gì gây ra, dù là trong hợp đồng, ngoài hợp đồng hoặc các nguyên do khác sẽ không vượt quá số tiền bạn đã trả để truy cập vào trang Web này.
 
Bất kỳ ấn phẩm nào của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc có thể bao gồm các sai sót về kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy. Những sửa đổi có thể được thực hiện đối với các ấn phẩm này tùy từng thời điểm và được kết hợp chặt chẽ với những phiên bản mới của những ấn phẩm này. Bất cứ khi nào và không cần thông báo, các ấn phẩm này phụ thuộc vào sự cải tiến và thay đổi về dịch vụ cung cấp bởi Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc.

BỒI THƯỜNG
Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc và các cán bộ, đại lý, đối tác và nhân viên của họ không bị thiệt hại bởi mọi khiếu nại, yêu cầu, kiện cáo, tố tụng, trách nhiệm pháp lý (kể cả trách nhiệm pháp lý đối với các bên thứ ba), khoản phạt và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường toàn bộ), các khoản tiền thưởng, tổn thất và/hoặc phí tổn do hoặc phát sinh từ:
 
a. việc sử dụng trang Web này;
b. việc kết nối của bạn với trang Web này;
c. sự vi phạm của bạn đối với bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào;
d. sự vi phạm của bạn đối với bất kỳ quyền của cá nhân hoặc tổ chức nào khác; hoặc
e. sự vi phạm của bạn đối với bất cứ yêu cầu, nghĩa vụ luật định hay quy định pháp luật nào.
CÁC LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA
 
Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc sự kiểm soát và duy trì bởi Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc, và các nội dung, ý kiến và các liên kết khác được cung cấp bởi các trang web này không được kiểm tra, xác nhận hoặc giám sát bởi Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc. Tương tự, các trang web khác có thể chứa liên kết đến trang Web này và Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung, ý kiến hoặc các liên kết khác trong các trang web liên kết đó hoặc bất kỳ thay đổi hay cập nhật nào của nó. Các liên kết này được cung cấp chỉ như một tiện ích, và việc đưa vào bất kỳ liên kết nào như vậy không phải là sự xác thực của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc về trang web hoặc các nội dung trong đó, và bạn được thông báo rằng bất kỳ sự truy cập nào của bạn tới các trang web liên kết như vậy sẽ là rủi ro của riêng bạn.
 
Bất kỳ bên thứ ba nào muốn thiết lập liên kết đến trang Web này phải thông báo trước cho Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc về ý định thực hiện của họ. Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc có thể từ chối bất kỳ liên kết nào đến trang Web này. Tuy nhiên, nếu Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc cho phép bất kỳ liên kết nào như vậy, Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc cũng không có nghĩa vụ phải thiết lập liên kết đối ứng với bên thứ ba.

CUNG CẤP THÔNG TIN
Mọi thông tin cung cấp cho Công ty TNHH Nam Rạch Chiếcqua trang Web này sẽ được coi là tài sản của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc, theo đó Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc được toàn quyền sử dụng, cho bất kỳ mục đích nào, đối với bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hay kỹ thuật nào được chứa đựng trong thông tin mà khách truy cập vào trang Web này cung cấp cho Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc. Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc không phải tuân theo các nghĩa vụ bảo mật hoặc quy định riêng tư đối với thông tin đã được cung cấp, trừ trường hợp được đồng ý bởi Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc là có mối quan hệ khách hàng trực tiếp hoặc hình thức khác có sự đồng ý hoặc yêu cầu cụ thể của pháp luật.

NHÃN HIỆU
Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc, các công ty con, nhà thầu và/hoặc các công ty liên kết của mình là chủ sở hữu nhãn hiệu và biểu tượng dịch vụ xuất hiện trên trang Web này và tất cả các quyền đối với các nhãn hiệu và biểu tượng dịch vụ này được bảo lưu.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH & QUYỀN TÀI PHÁN
Bằng cách truy cập trang Web này và có được các thông tin về tiện ích, sản phẩm hoặc dịch vụ từ trang Web, bạn đồng ý rằng luật pháp Việt Nam sẽ điều chỉnh việc truy cập và cung cấp những thông tin này.
 
QUYỀN TÁC GIẢ © 2020 CÔNG TY TNHH NAM RẠCH CHIẾC 
Quyền tác giả trong nội dung của các trang này, thông tin trong đó và sự sắp xếp thông tin của chúng, thuộc sở hữu của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc trừ khi có quy định cụ thể khác đi.

Không được gắn liên kết ẩn của trang Web này tới bất kỳ trang web nào khác, hoặc sao chép bất kỳ thông tin nào trên trang Web này và dùng cho bất kỳ trang web nào khác hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào ở đây cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc, Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc có thể được chấp thuận hoặc từ chối tùy theo quyền quyết định riêng của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc và có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện do Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc đặt ra.

Vui lòng xem thêm quy định về THÔNG BÁO BẢO MẬT của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc về thông tin bạn cung cấp khi sử dụng trang Web này.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


 

1. Đây là tuyên bố về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc


2. Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc tôn trọng các quyền mà pháp luật quy định trong việc bảo vệ thông tin. Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân cho các mục đích như là thông báo cho quý vị hoặc chỉ khi được luật pháp yêu cầu. Bản tuyên bố này có thể được sửa đổi vào từng thời điểm.

Bản Tuyên Bố Trên Web
a. Mục đích thu thập thông tin cá nhân
Khi quý vị gửi thông tin thông qua trang web này hoặc tới địa chỉ email được cung cấp tại trang web này, quý vị được xem là đã đồng ý và chấp thuận đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ tất cả các thông tin đó theo cách được mô tả trong Bản Tuyên Bố Trên Web này.

Thông tin quý vị đã gửi sẽ chỉ được sử dụng và tiết lộ chung cho mục đích được yêu cầu, ví dụ:

(i) Gửi email định kỳ cho quý vị về việc phát hành thông cáo báo chí, báo cáo hàng năm, báo cáo bền vững, kết quả, các ấn phẩm hoặc bất kỳ thông tin hoặc tài liệu khác mà chúng tôi nghĩ quý vị có thể quan tâm khi quý vị đăng ký nhận thông tin về các ấn phẩm từ chúng tôi;
(ii) Khi quý vị đã gửi cho chúng tôi bản lý lịch hoặc thông tin tương tự để ứng tuyển vị trí công việc hoặc để sắp xếp các dịch vụ khác tại hoặc với Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc; hoặc
(iii) Giúp chúng tôi quản lý và nâng cao sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm phân tích nhu cầu khách hàng trong tương lai.


b. Phạm vi sử dụng thông tin
Chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng và tiết lộ bất kỳ thông tin được cung cấp trong việc liên lạc với quý vị và tuân thủ luật pháp, bao gồm việc tiết lộ thông tin đã gửi để đáp ứng (i) yêu cầu của bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý; hoặc (ii) các nhà cung cấp dịch vụ và các chuyên gia tư vấn của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc nào đã ký hợp đồng cung cấp cho Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc đó các dịch vụ hành chính, tài chính, nghiên cứu, chuyên nghiệp hoặc các dịch vụ khác bao gồm dịch vụ bảo hiểm và tín dụng. 

c. Thời gian lưu trữ thông tin
Quý vị đồng ý với mọi việc sử dụng và tiết lộ thông tin được đệ trình bởi Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc và bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào cho bất kỳ Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc nào, ở trong hoặc ngoài phạm vi Việt Nam, và sự chấp thuận này sẽ có hiệu lực cho đến khi quý vị rút lại sự chấp thuận của quý vị.

Xin lưu ý rằng trang Web này sử dụng cookies để theo dõi các cài đặt của trình duyệt và giúp phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập đến trang web để cải tiến trang web dựa trên nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi thường sử dụng những thông tin đó để phân tích thống kê nhưng có thể sử dụng nó cho các lý do khác dưới dạng tổng hợp hoặc khi chúng tôi không nhận thức được danh tính của quý vị.

Cookie không cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào máy tính của quý vị hoặc bất kỳ thông tin nào về quý vị, ngoại trừ những dữ liệu quý vị chọn chia sẻ. Hầu hết các trình duyệt internet tự động chấp nhận cookie nhưng quý vị có thể thường xuyên thay đổi cài đặt trình duyệt theo sở thích của quý vị. Nếu quý vị chọn không chấp nhận cookie, quý vị không thể trải nghiệm tất cả các tính năng của trang web này.

d. Những cá nhân hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân
Chỉ có các nhân viên của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc được chỉ định và các công ty cung cấp dịch vụ cho Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc được phép truy cập thông tin cá nhân khách hàng và chỉ nhằm phục vụ các mục đích được nêu ra ở mục (a).  

e. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Phòng Truyền thông Tiếp thị
Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc 
Địa chỉ: Phòng 3, Lầu 26, Saigon Centre, Tòa 2, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 
Điện thoại: (+84-28) 3821 8000
Email: klvmarcom@kepland.com.vn 

f. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình 
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc, ý kiến hay đề xuất nào về cách mà các Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị hoặc về tuyên bố này, vui lòng liên hệ với Phòng Truyền thông Tiếp thị thông qua các thông tin liên hệ phía trên. 

Nếu quý vị muốn nhận dữ liệu về thông tin cá nhân mà Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc đang giữ, để cập nhật dữ liệu cá nhân hoặc thu hồi bất kỳ quyết định chấp thuận nào, vui lòng liên hệ với Phòng Truyền thông Tiếp thị thông qua các thông tin liên hệ phía trên.

e. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng  
Sau khi nhận được các yêu cầu lên quan đến việc kiểm tra, cập nhật, hủy bỏ thông tin cá nhân hoặc khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân từ khách hàng, các bộ phận liên quan sẽ xác nhận lại thông tin, kiểm tra, xem xét, và sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời hoặc phản hồi đến khách hàng.
Nhà mẫu Dự án Palm City

Đường Song Hành, Nam Rạch Chiếc,
P. An Phú, TP. Thủ Đức,
TP.HCM, Việt Nam   Xem bản đồ

Bản quyền © 2022 Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Giấy phép ĐKKD số 0306238151, do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 25/11/2008.
Người đại diện: Lim Jean Loong.
Trụ sở: Saigon Centre Tháp 2, P.26-03, Số 67, Đường Lê Lợi , P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Chính sách bảo mật

Sitemap

Đăng ký nhận bản tin

Hợp tác phát triển