ÐI?U KI?N VÀ ÐI?U KHO?N 
THÔNG BÁO QUAN TR?NG
XIN VUI LÒNG Ð?C K? NH?NG ÐI?U KI?N VÀ ÐI?U KHO?N VÀ THÔNG BÁO B?O M?T DU?I ÐÂY TRU?C KHI S? D?NG TRANG WEB NÀY.
 
Trang Web này thu?c s? h?u c?a Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c. B?ng cách s? d?ng trang Web này, b?n dã d?ng ý b? ràng bu?c b?i các Ði?u ki?n & Ði?u kho?n này. N?u b?n không d?ng ý v?i b?t k? ph?n nào c?a các Ði?u ki?n & Ði?u kho?n này, vui lòng không truy c?p trang Web này.

VI?C S? D?NG THÔNG TIN VÀ TÀI LI?U
Thông tin và tài li?u có trong các trang này - và các di?u ki?n, di?u kho?n và các mô t? xu?t hi?n trong dó - là tài s?n c?a Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c và có th? thay d?i. Không ph?i t?t c? các s?n ph?m và d?ch v? d?u hi?n di?n ? t?t c? các khu v?c d?a lý. S? phù h?p c?a b?n d?i v?i các s?n ph?m và d?ch v? c? th? s? ph? thu?c vào quy?t d?nh và ch?p thu?n cu?i cùng c?a Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c.
 
B?n không du?c sao chép, dang, chuy?n, t?i lên, tái xu?t b?n ho?c phân ph?i du?i b?t k? hình th?c nào d?i v?i b?t k? tài li?u nào t? trang Web này mà không có s? ch?p thu?n tru?c b?ng van b?n c?a Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c. Hình ?nh và d? h?a trên trang Web này có th? du?c b?o v? b?i quy?n tác gi? và không du?c sao chép ho?c s? d?ng du?i b?t k? hình th?c nào mà không có s? ch?p thu?n tru?c b?ng van b?n c?a các ch? s? h?u liên quan. Vi?c s?a d?i b?t k? tài li?u ho?c s? d?ng tài li?u cho b?t k? m?c dích nào khác s? là vi ph?m quy?n tác gi? và các quy?n s? h?u trí tu? khác c?a Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c và quy?n tác gi? và các quy?n s? h?u trí tu? c?a nh?ng ch? s? h?u tuong ?ng.
 
VI?C S? D?NG TRANG WEB
B?n d?ng ý s? d?ng trang Web này theo các Ði?u ki?n và Ði?u kho?n  và cho các m?c dích h?p pháp. B?n d?ng ý ch?u trách nhi?m v? m?i v?n d? phát sinh t? vi?c s? d?ng trang Web này c?a b?n. Hon n?a, b?n d?ng ý:
Không du?c s? d?ng trang Web này du?i b?t k? hình th?c nào mà có th? d?n d?n s? vi ph?m lu?t pháp, quy d?nh có liên quan ho?c gây ra ho?c có th? gây ra hành vi xâm ph?m b?t k? quy?n nào c?a b?t k? bên th? ba nào;
Không du?c truy?n t?i, dang t?i ho?c ph? bi?n b?t k? thông tin nào trên ho?c thông qua trang Web này mà có n?i dung gây h?i, ph? báng, khiêu dâm, b?t h?p pháp ho?c t?o ra trách nhi?m pháp lý cho Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c;
Không du?c can thi?p ho?c c? g?ng can thi?p vào ho?t d?ng ho?c ch?c nang c?a trang Web này; và
Không du?c th?c hi?n ho?c c? g?ng th?c hi?n vi?c truy c?p trái phép, b?ng b?t k? phuong th?c nào, d?n b?t k? h? th?ng nào thu?c s? h?u c?a Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c.
 
N?u Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c (theo dánh giá ch? quan) tin r?ng b?n vi ph?m, ho?c s? vi ph?m b?t k? Ði?u ki?n và Ði?u kho?n nào, Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c b?o luu quy?n t? ch?i b?n truy c?p vào trang Web này mà không c?n nêu ra b?t k? lý do gì và/ho?c không c?n g?i thông báo d?n b?n.

T? CH?I B?O Ð?M
Thông tin trong trang Web này, bao g?m t?t c? các ký t?, tên, ?nh, hình ?nh, d? ho?, bi?u trung, bi?u tu?ng, liên k?t và các m?c khác du?c cung c?p du?i d?ng "nguyên tr?ng". Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c không b?o d?m, tuyên b? ho?c cam k?t b?ng b?t c? hình th?c nào v? tính chính xác, d?y d?, thích h?p, hoàn ch?nh ho?c phù h?p c?a thông tin dó và theo dây t? ch?i m?t cách rõ ràng m?i trách nhi?m pháp lý d?i v?i nh?ng sai sót ho?c thi?u sót trong các thông tin này. B?n ph?i luôn xác minh nh?ng thông tin dó tru?c khi có b?t k? hành d?ng nào d?a trên các thông tin dó. B?n không nên d?a vào b?t c? di?u gì trong nh?ng thông tin này d? dua ra các quy?t d?nh d?u tu c?a mình.

Không có b?t k? b?o d?m ho?c tuyên b? du?i b?t k? hình th?c nào, dù là rõ ràng, ng? ý hay theo lu?t d?nh, bao g?m nhung không gi?i h?n s? b?o d?m ho?c tuyên b? v? kh? nang thuong m?i, tính phù h?p cho m?t m?c dích c? th? nào, s? không vi ph?m và quy?n s? h?u, du?c dua ra b?i Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c d?i v?i b?t k? thông tin nào trên các trang này và b?t k? b?o d?m ho?c tuyên b? nào nhu v?y theo dây s?  du?c lo?i tr? rõ ràng.
 
Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c cung không b?o d?m r?ng trang web này và các trang thu?c trang web này ho?c máy ch? noi ch?a d?ng các trang này không có virus máy tính ho?c các mã, chuong trình, ngôn ng? l?p trình d?c h?i ho?c phá ho?i ho?c các y?u t? tuong t?. Công ty cung không b?o d?m cho các v?n d? v? truy c?p nhanh chóp, an toàn, hoàn ch?nh, không có l?i ho?c không b? gián do?n trong khi truy c?p vào t?t c? các n?i dung trên trang Web này.

LO?I TR? TRÁCH NHI?M
Ngu?i s? d?ng s? ph?i ch?u m?i r?i ro liên quan d?n vi?c truy c?p và/ho?c s? d?ng b?t k? thông tin nào có trong trang Web này. Ph? thu?c vào lu?t pháp hi?n hành, không trong tru?ng h?p nào Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c ho?c b?t k? công ty con, chi nhánh, d?i tác ti?p th?, nhà cung c?p, cán b? ho?c nhân viên c?a Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c s? ph?i ch?u trách nhi?m v? b?t k? t?n th?t, thi?t h?i, chi phí, phí t?n nào (b?t k? là tr?c ti?p, gián ti?p, tr?ng ph?t, làm guong, h?u qu?, ng?u nhiên, d?c bi?t ho?c kinh t? bao g?m các t?n th?t l?i nhu?n) dù là do m?t hành d?ng trong h?p d?ng, so su?t ho?c vi ph?m ngoài h?p d?ng phát sinh t? ho?c liên quan d?n:
 
vi?c truy c?p ho?c s? d?ng, không có kh? nang truy c?p ho?c s? d?ng, ho?c truy c?p chua hoàn thành, b? trì hoãn ho?c b? gián do?n t?i trang Web này ho?c b?t k? trang web nào có liên k?t v?i trang Web này;
s? tin c?y vào thông tin trên trang Web này ho?c trên b?t k? trang web nào khác liên k?t v?i trang Web này;
s? th?t b?i trong quá trình v?n hành, sai sót, thi?u sót ho?c khi?m khuy?t c?a b?t k? h? th?ng m?ng, du?ng dây ho?c h? th?ng máy ch? nào ho?c vi?c truy?n t?i t?i b?t k? ph?n c?ng ho?c ph?n m?m máy tính nào du?c dùng d? truy c?p trang Web này do s? ?nh hu?ng c?a b?t k? vi-rút máy tính nào ho?c các mã, chuong trình, ngôn ng? l?p trình d?c h?i ho?c phá ho?i khác ho?c b?t k? y?u t? nào khác; ho?c
vi?c truy c?p b?i b?t k? ngu?i không có th?m quy?n nào d?i v?i b?t k? thông tin nào du?c chuy?n t? b?n d?n Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c ho?c ngu?c l?i thông qua trang web này.
 
Ði?u kho?n Lo?i tr? trách nhi?m này s? có hi?u l?c trong ph?m vi t?i da du?c pháp lu?t cho phép. Toàn b? nghia v? pháp lý (n?u có) c?a Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c v? m?i thi?t h?i, t?n th?t, chi phí và phí t?n do b?t k? nguyên nhân gì gây ra, dù là trong h?p d?ng, ngoài h?p d?ng ho?c các nguyên do khác s? không vu?t quá s? ti?n b?n dã tr? d? truy c?p vào trang Web này.
 
B?t k? ?n ph?m nào c?a Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c có th? bao g?m các sai sót v? k? thu?t ho?c l?i dánh máy. Nh?ng s?a d?i có th? du?c th?c hi?n d?i v?i các ?n ph?m này tùy t?ng th?i di?m và du?c k?t h?p ch?t ch? v?i nh?ng phiên b?n m?i c?a nh?ng ?n ph?m này. B?t c? khi nào và không c?n thông báo, các ?n ph?m này ph? thu?c vào s? c?i ti?n và thay d?i v? d?ch v? cung c?p b?i Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c.

B?I THU?NG
B?n d?ng ý b?i thu?ng và gi? cho Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c và các cán b?, d?i lý, d?i tác và nhân viên c?a h? không b? thi?t h?i b?i m?i khi?u n?i, yêu c?u, ki?n cáo, t? t?ng, trách nhi?m pháp lý (k? c? trách nhi?m pháp lý d?i v?i các bên th? ba), kho?n ph?t và chi phí (bao g?m nhung không gi?i h?n ? chi phí pháp lý trên co s? b?i thu?ng toàn b?), các kho?n ti?n thu?ng, t?n th?t và/ho?c phí t?n do ho?c phát sinh t?:
 
a. vi?c s? d?ng trang Web này;
b. vi?c k?t n?i c?a b?n v?i trang Web này;
c. s? vi ph?m c?a b?n d?i v?i b?t k? Ði?u kho?n và Ði?u ki?n nào;
d. s? vi ph?m c?a b?n d?i v?i b?t k? quy?n c?a cá nhân ho?c t? ch?c nào khác; ho?c
e. s? vi ph?m c?a b?n d?i v?i b?t c? yêu c?u, nghia v? lu?t d?nh hay quy d?nh pháp lu?t nào.
CÁC LIÊN K?T Ð?N TRANG WEB C?A BÊN TH? BA
 
Trang web này có th? ch?a các liên k?t d?n các trang web khác không thu?c s? ki?m soát và duy trì b?i Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c, và các n?i dung, ý ki?n và các liên k?t khác du?c cung c?p b?i các trang web này không du?c ki?m tra, xác nh?n ho?c giám sát b?i Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c. Tuong t?, các trang web khác có th? ch?a liên k?t d?n trang Web này và Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c s? không ch?u trách nhi?m v? n?i dung, ý ki?n ho?c các liên k?t khác trong các trang web liên k?t dó ho?c b?t k? thay d?i hay c?p nh?t nào c?a nó. Các liên k?t này du?c cung c?p ch? nhu m?t ti?n ích, và vi?c dua vào b?t k? liên k?t nào nhu v?y không ph?i là s? xác th?c c?a Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c v? trang web ho?c các n?i dung trong dó, và b?n du?c thông báo r?ng b?t k? s? truy c?p nào c?a b?n t?i các trang web liên k?t nhu v?y s? là r?i ro c?a riêng b?n.
 
B?t k? bên th? ba nào mu?n thi?t l?p liên k?t d?n trang Web này ph?i thông báo tru?c cho Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c v? ý d?nh th?c hi?n c?a h?. Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c có th? t? ch?i b?t k? liên k?t nào d?n trang Web này. Tuy nhiên, n?u Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c cho phép b?t k? liên k?t nào nhu v?y, Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c cung không có nghia v? ph?i thi?t l?p liên k?t d?i ?ng v?i bên th? ba.

CUNG C?P THÔNG TIN
M?i thông tin cung c?p cho Công ty TNHH Nam R?ch Chi?cqua trang Web này s? du?c coi là tài s?n c?a Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c, theo dó Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c du?c toàn quy?n s? d?ng, cho b?t k? m?c dích nào, d?i v?i b?t k? ý tu?ng, khái ni?m, bí quy?t hay k? thu?t nào du?c ch?a d?ng trong thông tin mà khách truy c?p vào trang Web này cung c?p cho Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c. Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c không ph?i tuân theo các nghia v? b?o m?t ho?c quy d?nh riêng tu d?i v?i thông tin dã du?c cung c?p, tr? tru?ng h?p du?c d?ng ý b?i Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c là có m?i quan h? khách hàng tr?c ti?p ho?c hình th?c khác có s? d?ng ý ho?c yêu c?u c? th? c?a pháp lu?t.

NHÃN HI?U
Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c, các công ty con, nhà th?u và/ho?c các công ty liên k?t c?a mình là ch? s? h?u nhãn hi?u và bi?u tu?ng d?ch v? xu?t hi?n trên trang Web này và t?t c? các quy?n d?i v?i các nhãn hi?u và bi?u tu?ng d?ch v? này du?c b?o luu.

LU?T ÐI?U CH?NH & QUY?N TÀI PHÁN
B?ng cách truy c?p trang Web này và có du?c các thông tin v? ti?n ích, s?n ph?m ho?c d?ch v? t? trang Web, b?n d?ng ý r?ng lu?t pháp Vi?t Nam s? di?u ch?nh vi?c truy c?p và cung c?p nh?ng thông tin này.
 
QUY?N TÁC GI? © 2020 CÔNG TY TNHH NAM R?CH CHI?C 
Quy?n tác gi? trong n?i dung c?a các trang này, thông tin trong dó và s? s?p x?p thông tin c?a chúng, thu?c s? h?u c?a Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c tr? khi có quy d?nh c? th? khác di.

Không du?c g?n liên k?t ?n c?a trang Web này t?i b?t k? trang web nào khác, ho?c sao chép b?t k? thông tin nào trên trang Web này và dùng cho b?t k? trang web nào khác ho?c s? d?ng b?t k? thông tin nào ? dây cho b?t k? m?c dích công c?ng ho?c thuong m?i nào mà không có s? d?ng ý tru?c b?ng van b?n c?a Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c, Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c có th? du?c ch?p thu?n ho?c t? ch?i tùy theo quy?n quy?t d?nh riêng c?a Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c và có th? ph?i tuân theo các di?u kho?n và di?u ki?n do Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c d?t ra.

Vui lòng xem thêm quy d?nh v? THÔNG BÁO B?O M?T c?a Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c v? thông tin b?n cung c?p khi s? d?ng trang Web này.

CHÍNH SÁCH B?O M?T


 

1. Ðây là tuyên b? v? b?o v? d? li?u cá nhân c?a Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c


2. Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c tôn tr?ng các quy?n mà pháp lu?t quy d?nh trong vi?c b?o v? thông tin. Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c thu th?p, s? d?ng và ti?t l? thông tin cá nhân cho các m?c dích nhu là thông báo cho quý v? ho?c ch? khi du?c lu?t pháp yêu c?u. B?n tuyên b? này có th? du?c s?a d?i vào t?ng th?i di?m.

B?n Tuyên B? Trên Web
a. M?c dích thu th?p thông tin cá nhân
Khi quý v? g?i thông tin thông qua trang web này ho?c t?i d?a ch? email du?c cung c?p t?i trang web này, quý v? du?c xem là dã d?ng ý và ch?p thu?n d?i v?i vi?c thu th?p, s? d?ng và ti?t l? t?t c? các thông tin dó theo cách du?c mô t? trong B?n Tuyên B? Trên Web này.

Thông tin quý v? dã g?i s? ch? du?c s? d?ng và ti?t l? chung cho m?c dích du?c yêu c?u, ví d?:

(i) G?i email d?nh k? cho quý v? v? vi?c phát hành thông cáo báo chí, báo cáo hàng nam, báo cáo b?n v?ng, k?t qu?, các ?n ph?m ho?c b?t k? thông tin ho?c tài li?u khác mà chúng tôi nghi quý v? có th? quan tâm khi quý v? dang ký nh?n thông tin v? các ?n ph?m t? chúng tôi;
(ii) Khi quý v? dã g?i cho chúng tôi b?n lý l?ch ho?c thông tin tuong t? d? ?ng tuy?n v? trí công vi?c ho?c d? s?p x?p các d?ch v? khác t?i ho?c v?i Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c; ho?c
(iii) Giúp chúng tôi qu?n lý và nâng cao s?n ph?m và d?ch v? c?a chúng tôi, bao g?m phân tích nhu c?u khách hàng trong tuong lai.


b. Ph?m vi s? d?ng thông tin
Chúng tôi b?o luu quy?n s? d?ng và ti?t l? b?t k? thông tin du?c cung c?p trong vi?c liên l?c v?i quý v? và tuân th? lu?t pháp, bao g?m vi?c ti?t l? thông tin dã g?i d? dáp ?ng (i) yêu c?u c?a b?t k? co quan chính ph? ho?c co quan qu?n lý; ho?c (ii) các nhà cung c?p d?ch v? và các chuyên gia tu v?n c?a Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c nào dã ký h?p d?ng cung c?p cho Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c dó các d?ch v? hành chính, tài chính, nghiên c?u, chuyên nghi?p ho?c các d?ch v? khác bao g?m d?ch v? b?o hi?m và tín d?ng. 

c. Th?i gian luu tr? thông tin
Quý v? d?ng ý v?i m?i vi?c s? d?ng và ti?t l? thông tin du?c d? trình b?i Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c và b?t k? nhà cung c?p d?ch v? nào cho b?t k? Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c nào, ? trong ho?c ngoài ph?m vi Vi?t Nam, và s? ch?p thu?n này s? có hi?u l?c cho d?n khi quý v? rút l?i s? ch?p thu?n c?a quý v?.

Xin luu ý r?ng trang Web này s? d?ng cookies d? theo dõi các cài d?t c?a trình duy?t và giúp phân tích d? li?u v? luu lu?ng truy c?p d?n trang web d? c?i ti?n trang web d?a trên nhu c?u c?a khách hàng. Chúng tôi thu?ng s? d?ng nh?ng thông tin dó d? phân tích th?ng kê nhung có th? s? d?ng nó cho các lý do khác du?i d?ng t?ng h?p ho?c khi chúng tôi không nh?n th?c du?c danh tính c?a quý v?.

Cookie không cung c?p cho chúng tôi quy?n truy c?p vào máy tính c?a quý v? ho?c b?t k? thông tin nào v? quý v?, ngo?i tr? nh?ng d? li?u quý v? ch?n chia s?. H?u h?t các trình duy?t internet t? d?ng ch?p nh?n cookie nhung quý v? có th? thu?ng xuyên thay d?i cài d?t trình duy?t theo s? thích c?a quý v?. N?u quý v? ch?n không ch?p nh?n cookie, quý v? không th? tr?i nghi?m t?t c? các tính nang c?a trang web này.

d. Nh?ng cá nhân ho?c t? ch?c có th? du?c ti?p c?n v?i thông tin cá nhân
Ch? có các nhân viên c?a Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c du?c ch? d?nh và các công ty cung c?p d?ch v? cho Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c du?c phép truy c?p thông tin cá nhân khách hàng và ch? nh?m ph?c v? các m?c dích du?c nêu ra ? m?c (a).  

e. Ð?a ch? c?a don v? thu th?p và qu?n lý thông tin cá nhân
Phòng Truy?n thông Ti?p th?
Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c 
Ð?a ch?: Phòng 3, L?u 26, Saigon Centre, Tòa 2, 67 Lê L?i, Phu?ng B?n Nghé, Qu?n 1, TP.HCM 
Ði?n tho?i: (+84-28) 3821 8000
Email: klvmarcom@kepland.com.vn 

f. Phuong ti?n và công c? d? ngu?i dùng ti?p c?n và ch?nh s?a d? li?u cá nhân c?a mình 
N?u quý v? có b?t k? th?c m?c, ý ki?n hay d? xu?t nào v? cách mà các Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c thu th?p, s? d?ng ho?c ti?t l? thông tin cá nhân c?a quý v? ho?c v? tuyên b? này, vui lòng liên h? v?i Phòng Truy?n thông Ti?p th? thông qua các thông tin liên h? phía trên. 

N?u quý v? mu?n nh?n d? li?u v? thông tin cá nhân mà Công ty TNHH Nam R?ch Chi?c dang gi?, d? c?p nh?t d? li?u cá nhân ho?c thu h?i b?t k? quy?t d?nh ch?p thu?n nào, vui lòng liên h? v?i Phòng Truy?n thông Ti?p th? thông qua các thông tin liên h? phía trên.

e. Co ch? ti?p nh?n và gi?i quy?t khi?u n?i c?a ngu?i tiêu dùng  
Sau khi nh?n du?c các yêu c?u lên quan d?n vi?c ki?m tra, c?p nh?t, h?y b? thông tin cá nhân ho?c khi?u n?i liên quan d?n thông tin cá nhân t? khách hàng, các b? ph?n liên quan s? xác nh?n l?i thông tin, ki?m tra, xem xét, và s? có nh?ng bi?n pháp x? lý k?p th?i ho?c ph?n h?i d?n khách hàng.
Nhà mẫu Dự án Palm City

Đường Song Hành, Nam Rạch Chiếc,
P. An Phú, TP. Thủ Đức,
TP.HCM, Việt Nam   Xem bản đồ

Bản quyền © 2023 Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Giấy phép ĐKKD số 0306238151, do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 25/11/2008.
Người đại diện: Lê Thị Minh Tâm.
Trụ sở: Saigon Centre Tháp 2, P.26-03, Số 67, Đường Lê Lợi , P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Chính sách bảo mật

Sitemap

Đăng ký nhận bản tin

Hợp tác phát triển

keppel